Κυριακή, 21 Ιουλίου, 2024
Αρχική ΕΙΔΗΣΕΙΣ Η ηλεκτρονική διαδικασία για τη χορήγηση εξόδων κηδείας από τον e-ΕΦΚΑ

Η ηλεκτρονική διαδικασία για τη χορήγηση εξόδων κηδείας από τον e-ΕΦΚΑ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση, που καθορίζει την ηλεκτρονική διαδικασία για τη χορήγηση εξόδων κηδείας από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e- ΕΦΚΑ).

Ειδικότερα, η υπουργική απόφαση προβλέπει τα εξής:

Ψηφιακός μετασχηματισμός της διαδικασίας χορήγησης εξόδων κηδείας

Τα έξοδα κηδείας, σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του e-ΕΦΚΑ και εφόσον την ταφή ή αποτέφρωση αναλαμβάνει γραφείο τελετών, καταβάλλονται σε λογαριασμό του δικαιούχου, κατόπιν ηλεκτρονικής αιτήσεώς του και ηλεκτρονικής καταχώρισης της δαπάνης από το αντίστοιχο γραφείο τελετών.

Τα έξοδα κηδείας, σε περίπτωση που δεν επιλαμβάνεται της ταφής ή αποτέφρωσης γραφείο τελετών, καταβάλλονται σε λογαριασμό του δικαιούχου, κατόπιν αιτήσεως και προσκόμισης των δικαιολογητικών του άρθρου 4 και όσων τυχόν απαιτούνται κατά την κείμενη νομοθεσία στο αρμόδιο υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ.

Ηλεκτρονική καταχώριση της δαπάνης των εξόδων κηδείας-ταφής

Ο υπεύθυνος του γραφείου που αναλαμβάνει την τελετή της κηδείας-ταφής ή αποτέφρωσης για ασφαλισμένους ή συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ, εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ, που φιλοξενείται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, αφού αυθεντικοποιηθεί με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), καταχωρεί τον ΑΜΚΑ του θανόντος, τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ του δικαιούχου/επιμεληθέντος την κηδεία, συμπληρώνει τα στοιχεία του τιμολογίου για την τελετή της κηδείας-ταφής ή αποτέφρωσης και αναρτά το ηλεκτρονικό τιμολόγιο-απόδειξη.

Εναλλακτικά, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020, δύναται, αντί του ηλεκτρονικού τιμολογίου, να αναρτάται ψηφιοποιημένη μορφή χειρόγραφου τιμολογίου-απόδειξης σε «τύπο αρχείου», που προσδιορίζεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ προβαίνουν σε ηλεκτρονικούς ελέγχους και διασταυρώσεις των δηλωθέντων στοιχείων. Τα στοιχεία των τιμολογίων/αποδείξεων, που καταχωρούνται, αποστέλλονται περιοδικά από τον e-ΕΦΚΑ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για διασταυρωτικούς ελέγχους.

Υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, έκδοση απόφασης και πληρωμή εξόδων κηδείας

Ο δικαιούχος (σύζυγος ή άλλος επιμεληθείς την τελετή) εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ, που φιλοξενείται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), αφού προηγουμένως αυθεντικοποιηθεί με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), καταχωρεί τον ΑΜΚΑ του, τον ΑΦΜ του, τον αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή, την ηλεκτρονική διεύθυνση, στην οποία θα αποσταλεί η απόφαση, το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, όπου απαιτείται, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας π.χ τ. ΟΓΑ) τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ του θανόντος και, στη συνέχεια, υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση για την καταβολή των εξόδων κηδείας.

Στην αίτησή του δηλώνει υπεύθυνα ότι επιμελήθηκε της κηδείας-ταφής ή αποτέφρωσης και ότι δεν δικαιούται να εισπράξει τα έξοδα κηδείας από οποιαδήποτε άλλον φορέα εσωτερικού ή εξωτερικού.

Με βάση τα στοιχεία της αίτησης, αντλείται από το Μητρώο Πολιτών η ληξιαρχική πράξη θανάτου και διασταυρώνονται τα στοιχεία του ηλεκτρονικού τιμολογίου/απόδειξης παροχής υπηρεσιών που έχουν καταχωρηθεί. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ του ποσού που έχει καταχωρηθεί από το γραφείο και του ποσού της αίτησης, ο δικαιούχος προσκομίζει τα πρωτότυπα παραστατικά στο αρμόδιο υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ.

Ο ασφαλιστικός χρόνος του θανόντος, ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης και τυχόν υπόλοιπα στοιχεία, που απαιτούνται, για την καταβολή των εξόδων κηδείας, αντλούνται από τα πληροφοριακά συστήματα του e-ΕΦΚΑ, προκειμένου να ελεγχθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την καταβολή των εξόδων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Με βάση τα δεδομένα της ηλεκτρονικής αίτησης και τα αποτελέσματα των διασταυρώσεων, υπολογίζεται το ποσό των εξόδων κηδείας που δικαιούται ο αιτών και εκδίδεται ηλεκτρονικά σε πραγματικό χρόνο η απόφαση πληρωμής των εξόδων κηδείας. Το ποσό πληρωμής δεν συμψηφίζεται με τυχόν ασφαλιστικές οφειλές.

Μέχρι την εφαρμογή του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών, σε περίπτωση που ο αιτών δικαιούται τα έξοδα κηδείας από δύο τέως φορείς κοινωνικής ασφάλισης, καταβάλλεται το υψηλότερο από τα ποσά που δικαιούται, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από την κείμενη νομοθεσία (π.χ. τ. ΤΑΝ και τ. ΤΑΣ), οπότε το ποσό επιμερίζεται μεταξύ των τ. φορέων, κατά τις κείμενες διατάξεις και αποτυπώνεται αναλυτικά στην απόφαση.

Η απόφαση περιλαμβάνει τα στοιχεία ταυτοποίησης του αιτούντος, τα στοιχεία του θανόντος, τα ποσά που έχουν διασταυρωθεί ότι καταβλήθηκαν με βάση και τις καταχωρίσεις του γραφείου/επιχείρησης που ανέλαβε την τελετή, (εκτός αν συντρέχει η εξαίρεση του άρθρου 4 του παρόντος), το ποσό που τελικά δικαιούται ο αιτών και τον αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ), που έχει δηλωθεί και στον οποίο θα γίνει η καταβολή.

Η απόφαση αποτελεί έγκυρη διοικητική πράξη, που φέρει μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας του e-ΕΦΚΑ και της υπογραφής του διοικητή ή οποιουδήποτε άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτόν όργανο. Η απόφαση κοινοποιείται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικαιούχου, χωρίς να απαιτείται άλλη κοινοποίηση στον αιτούντα. Η απόφαση θεωρείται ότι κοινοποιήθηκε μετά από την παρέλευση 10 πλήρων εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίησή της με ηλεκτρονικό τρόπο, όπως αυτή τηρείται στην ηλεκτρονική υπηρεσία και αναγράφεται στην απόφαση, εκτός εάν ο αποδέκτης αποδείξει τη συνδρομή λόγων ανωτέρας βίας, που δεν επέτρεψαν την πρόσβαση στο περιεχόμενο του εγγράφου που γνωστοποιήθηκε με χρήση ΤΠΕ ή εφόσον αυτή η αδυναμία οφείλεται σε λόγους που αφορούν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Σε περίπτωση αμφισβήτησης της πράξης που εκδίδεται ηλεκτρονικά, υποβάλλεται ενδικοφανής προσφυγή (ένσταση) εντός της προθεσμίας των 30 ημερών, που αρχίζει από τη συντέλεση της πλήρους, πραγματικής ή τεκμαιρόμενης γνώσης της απόφασης ενώπιον του αρμόδιου οργάνου.

Ο δικαιούχος υποχρεούται να τηρεί για τρία έτη το πρωτότυπο τιμολόγιο και, σε περίπτωση δειγματοληπτικού ελέγχου, να το προσκομίσει στο αρμόδιο υποκατάστημα του e-ΕΦΚΑ. Σε αντίθετη περίπτωση, το ποσό που έχει λάβει καταλογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί ΚΕΔΕ. επισυνάπτεται ολόκληρη η υπουργική απόφαση.

 

Madata.gr

Most Popular

Έγινε η νύχτα, μέρα για τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ στο Λευκό Πύργο!

Τη νύχτα μέρα έκαναν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος από τους παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου. Οι πιστοί ακόλουθοι του...

Μεγάλο διπλό του Πανσερραϊκού με υπογραφή Ουάρντα

Μεγάλο διπλό με 0-2 επί της Λαμίας πανηγύρισε ο Πανσερραϊκός, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Super League 1. Με αυτή την επιτυχία τα...

Γκαρσία: «Σημαντική η πρόκριση αλλά πιο σημαντική η παραμονή στην κατηγορία»

Ο τεχνικός του Πανσερραϊκού, Πάμπλο Γκαρσία, μίλησε για την πρόκριση της ομάδας του σε βάρος του Αστέρα Τρίπολης στη διοργάνωση του Κυπέλλου. Πιο συγκεκριμένα ο...

Δεν έτυχε το 0-0 του Άρη στην «OPAP Arena», αλλά πέτυχε αυτού που ήθελε

Πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, οπότε ο Άρης μπορεί να αισθάνεται ικανοποίηση από το τελικό 0-0 κόντρα στην ΑΕΚ, αλλά και...

Recent Comments