Παρασκευή, 21 Ιουνίου, 2024
Αρχική ΕΙΔΗΣΕΙΣ Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σερρών

Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Σερρών

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Σερρών, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:30 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1ο:  Αποδοχή  ή μη της  τιμής μονάδος για  οικοπεδικό τμήμα που οφείλει να αποζημιώσει ο Δήμος, λόγω ρυμοτομίας, στην ιδιοκτησία του κ. Τσελεμπίογλου Κωνσταντίνου.  

 

ΘΕΜΑ 2ο:  Αποδοχή  ή μη της  τιμής μονάδος για οικοπεδικό τμήμα που οφείλει να αποζημιώσει ο Δήμος, λόγω ρυμοτομίας, στην ιδιοκτησία του κ. Ιωαννίδη Κωνσταντίνου.  

 

ΘΕΜΑ 3ο:  Αποδοχή ή μη της τιμής μονάδος για οικοπεδικά τμήματα που οφείλει να αποζημιώσει ο Δήμος, λόγω ρυμοτομίας, στην ιδιοκτησία των κ.κ. Χατζηπαζαρλή-Μπαλτζή Δέσποινας, Μπαλτζή Μαρίας, Μπαλτζή-Μελισσά Κων/νου, Μπαλτζή-Μελισσά Αναστασίου και Μπαλτζή-Μελισσά Ανδρέα.

 

ΘΕΜΑ 4ο:  Αποδοχή  ή μη της  τιμής μονάδος για οικοπεδικό τμήμα που οφείλει να αποζημιώσει το Δήμο, λόγω προσκύρωσης, η ιδιοκτησία του κ. Μιχαήλογλου Νικόλαου.  

 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 35/2018 μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής, έγκριση των όρων διακήρυξης και της περίληψης, για την προμήθεια άλατος αποχιονισμού για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, προϋπολογισμού 32.240,00 € με Φ.Π.Α.

 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 21/2018 μελέτης του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτής, έγκριση των όρων διακήρυξης και της περίληψης, για την διενέργεια παροχής υπηρεσίας με τίτλο “Καθαριότητα κτηρίων Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Σερρών”, έτους 2018-2019, προϋπολογισμού 18.600,00 € με Φ.Π.Α.

ΘΕΜΑ 7ο:   Έγκριση των πρακτικών 1 και  1α  της Επιτροπής διαγωνισμών ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και ελέγχου και βαθμολόγησης  των τεχνικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο “ΣΧΕΔΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ”, προϋπολογισμού 48.046,43 € με Φ.Π.Α..

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση όρων διακήρυξης  του έργου «Εργασίες συντήρησης και βελτίωση στοιχείων οδικής ασφάλειας του οδικού δικτύου του Δήμου Σερρών έτους 2018», προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α.

 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση όρων διακήρυξης της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΕΜΑΤΟΣ “ΚΑΤΑΚΟΝΟΖΗ” ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ Δ. ΣΕΡΡΩΝ», προϋπολογισμού 21.916,93 € με Φ.Π.Α. και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτής.

 

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση   όρων δημοπρασίας   εκμίσθωσης Σχολικών   Αγρών των Τοπικών Κοινοτήτων Αναγέννησης και Κουβουκλίων του Δήμου Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ 11ο: Κατακύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ΄ αρ. 6553α αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση  του πρακτικού  2  της  επιτροπής  διαγωνισμών  ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης γενικών υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο Δήμο Σερρών σε συγκεκριμένα παραδοτέα των Πακέτων Εργασίας ΠΕ 3 και ΠΕ 5 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου GREEN CREW», προϋπολογισμού 59.334,68 € χωρίς Φ.Π.Α. και 73.575,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά και κήρυξη οριστικού αναδόχου.

 

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση του πρακτικού 1 της επιτροπής διαγωνισμών για τη διενέργεια της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων της διακήρυξης και χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, βάσει των διατάξεων του άρθρου 32 παρ. 2α του Ν.4412/2016, μετά από άγονο διαγωνισμό, της προμήθειας «Διπλοκάμπινου ημιφορτηγού 1,5tn», δαπάνης ποσού 34.000,00 € χωρίς ΦΠΑ και 42.160,00 € με ΦΠΑ, με συστημικό αριθμό διαγωνισμού 60586.

 

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση των υπ΄ αριθμ. 7/2018 και 8/2018 μελετών της Διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης αυτών, έγκριση των όρων διακήρυξης και της περίληψης, για την προμήθεια ενός (1) καινούργιου φορτηγού, εξοπλισμένου με υδραυλικό γερανό και υδραυλική αρπάγη τύπου αχιβάδας και ενός (1) ημιφορτηγού 4Χ4 διπλοκάμπινου αυτοκινήτου, προϋπολογισμού 161.480,00 € με Φ.Π.Α.

 

ΘΕΜΑ 15ο: Τροποποίηση  συμβάσεων για  την παροχή υπηρεσίας  για την ενοικίαση μικροφωνικής – φωτισμού, κάλυψης πολιτιστικών, αθλητικών & επετειακών εκδηλώσεων, έτους 2018.

 

ΘΕΜΑ 16ο: Τροποποίηση  της αριθ. 537/2018   Α.Ο.Ε.  με θέμα   “Συγκρότηση  ετήσιας επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων ποσού έως 60.000,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, όλων των Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Τμημάτων του Δήμου, πλην της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών”.

 

ΘΕΜΑ 17ο: Άσκηση ή μη  αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου, κατά της με αριθμό 149/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών.

ΘΕΜΑ 18ο: Αποδοχή της με αριθμό 80/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σερρών και της υπ΄ αριθμ. 4/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών, με περιεχόμενο την καταβολή αποζημίωσης απαλλοτριώσεων ιδιοκτησιών των εναγόντων αυτών.

 

ΘΕΜΑ 19ο: Άσκηση  ή μη προσφυγής του  Δήμου Σερρών στην Επιτροπή του άρθρου 152  του Ν. 3463/2006, κατά του με αριθμό 15937/4-10-2018 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης / Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Σερρών, με αίτημα την ακύρωσή του και την έγκριση νομιμότητας της με αριθμό 345/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Σερρών, με θέμα την απευθείας εκμίσθωση χώρων στην “Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών Α.Ε. Ο.Τ.Α.”.

Most Popular

Έγινε η νύχτα, μέρα για τον πρωταθλητή ΠΑΟΚ στο Λευκό Πύργο!

Τη νύχτα μέρα έκαναν οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος από τους παίκτες του Ραζβάν Λουτσέσκου. Οι πιστοί ακόλουθοι του...

Μεγάλο διπλό του Πανσερραϊκού με υπογραφή Ουάρντα

Μεγάλο διπλό με 0-2 επί της Λαμίας πανηγύρισε ο Πανσερραϊκός, στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Super League 1. Με αυτή την επιτυχία τα...

Γκαρσία: «Σημαντική η πρόκριση αλλά πιο σημαντική η παραμονή στην κατηγορία»

Ο τεχνικός του Πανσερραϊκού, Πάμπλο Γκαρσία, μίλησε για την πρόκριση της ομάδας του σε βάρος του Αστέρα Τρίπολης στη διοργάνωση του Κυπέλλου. Πιο συγκεκριμένα ο...

Δεν έτυχε το 0-0 του Άρη στην «OPAP Arena», αλλά πέτυχε αυτού που ήθελε

Πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, οπότε ο Άρης μπορεί να αισθάνεται ικανοποίηση από το τελικό 0-0 κόντρα στην ΑΕΚ, αλλά και...

Recent Comments