Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου, 2020
Αρχική ΕΙΔΗΣΕΙΣ Συνεδριάζει το Δ.Σ. Σερρών με 24 θέματα

Συνεδριάζει το Δ.Σ. Σερρών με 24 θέματα

    Έχοντας υπόψη:

    Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα «Κωνσταντίνος Καραμανλής» του Διοικητηρίου σε τακτική συνεδρίαση του Σώματος που θα γίνει στις 19 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ   1ο:    Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης για τη βράβευση της Σερραίας αστροφυσικού κας Βίκυς Καλογερά, την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

 

ΘΕΜΑ   2ο:    Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης παρουσίασης των αποτελεσμά-των – συμπερασμάτων του Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα: ¨Αγροδιατρο-φικός τομέας, νέες τεχνολογίες, τοπική ανάπτυξη¨.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ   3ο:    Έγκριση τροποποίησης Ο.Ε.Υ. Δήμου Σερρών. 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.  

 

ΘΕΜΑ   4ο:    Έγκριση σύναψης σύμβασης του Δήμου Σερρών με εργατοτεχνίτη για παροχή υπηρεσιών γενικών καθηκόντων στην υπηρεσία πρασίνου.  

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γ.  

 

ΘΕΜΑ   5ο:    Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών.   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης Δ.   

 

ΘΕΜΑ   6ο:    Σχετικά με την μεταφορά και μεταστέγαση του 12ου και 21ου Νηπιαγωγείων Σερρών στους ιδιόκτητους χώρους του 9ου – 34ου Νηπιαγωγείου Δήμου Σερρών.  

                        Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΔΕΠ κ. Τερζής Β.

 

ΘΕΜΑ   7ο:    Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: ¨Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας και Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων για ΡΟΜΑ στο Δήμο Σερρών¨ στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας.

                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.

 

ΘΕΜΑ   8ο:    Έγκριση υποβολής των προτάσεων με τίτλο: ¨Εφαρμογές και σήμανση τουριστικών τοποσήμων και μνημείων¨ και τίτλο: ¨Ενέργειες προσέλκυσης επισκεπτών¨, στο πλαίσιο του ΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.

                        Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ.

 

ΘΕΜΑ   9ο:    Ορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 315/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

 

ΘΕΜΑ  10ο:   Έγκριση της υπ’ αριθμ. 120/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα: ¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018¨.

                        Εισηγητής: Ο πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Τερζής Β.

                                            

ΘΕΜΑ  11ο:   Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτημάτων:

                        α) ¨Αποστολίδη Ιωάννη¨ έτους 2019 και 

                        β) ¨Μητσάκου – Εμφιετζόγλου Κατίνας χας Λυκούργου¨ έτους 2019.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ  12ο:   Έγκριση διενέργειας παροχής υπηρεσίας για ¨Καθαριότητα κτηρίων Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Σερρών¨ έτους 2018-2019.

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ  13ο:   Έγκριση έκδοσης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς. 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Χ.   

 

ΘΕΜΑ  14ο:   Έγκριση 2ης τροποποίησης σύμβασης προμήθειας γάλακτος με την εταιρεία ΝΕΟΓΑΛ Α.Ε.   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ  15ο:   Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 και ένταξη σ’ αυτόν της προμήθειας ¨Προμήθεια υλικών σήμανσης οδικής ασφάλειας Δ.Κ. Σκουτάρεως και Μητρουσίου¨.                                        

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

 

ΘΕΜΑ  16ο:   Έγκριση απαλλαγής προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής οφειλών της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. προς το Δήμο Σερρών.   

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.

 

ΘΕΜΑ  17ο:   Έγκριση υλοποίησης της πράξης εγκατάστασης δικτύου κάδων ανακύκλωσης αποβλήτων ιματισμού.                                        

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ  18ο:   Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος έτους 2018 και αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2018 για το έργο: ¨Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Σιγής¨.                                         

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ  19ο:   Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση δημοτικής στέγης.                                         

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

 

ΘΕΜΑ  20ο:   Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: ¨Ασφαλτο-στρώσεις Δ.Ε. Σκουτάρεως έτους 2016¨. 

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.   

 

ΘΕΜΑ  21ο:   Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών:

                        α) για συντήρηση κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Λευκώνα και  Τ.Κ. Ορει-

                            νής και Άνω Βροντούς του Δήμου Σερρών,

                     β) για καταπολέμηση παρόδιας βλάστησης στην πόλη των Σερρών, 

                        γ) για κτηνιατρικές υπηρεσίες για τις ανάγκες του κυνοκομείου, 

                        δ) για την εφαρμογή επίγειου προγράμματος καταπολέμησης κουνου-

                            πιών στην περιοχή του Δήμου Σερρών,

                        ε) για συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου Δ.Ε. Καπ. Μητρού-

                            ση του Δήμου Σερρών,

                      στ) για  συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  πρασίνου  Δ.Ε. Σερρών  του

                             Δήμου Σερρών,

                        ζ) για  συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  πρασίνου  Δ.Ε. Σκουτάρεως

                             του Δήμου Σερρών,

                     η) για τεμαχισμό και επεξεργασία υπολειμμάτων φυτικού υλικού έτους

                          2018,

                        θ) για  διαχείριση   ογκωδών  και  αποβλήτων  εκσκαφών  κατασκευών

                             κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) με κάδους ογκωδών του  Δήμου  Σερρών

                             έτους 2018,

                         ι) για παραλαβή ταχυδρομικών υπηρεσιών του Δήμου Σερρών για τον

                              μήνα Ιούνιο 2018   και

                        ια) για παραλαβή ταχυδρομικών υπηρεσιών του Δήμου Σερρών για το

                              μήνα Ιούλιο 2018.                  

                            Εισηγητές: Οι κ.κ. Χαρίτος Χ., Δούκας Γ., Γρηγοριάδης Χ.,

                                                Χράπας Π.

 

ΘΕΜΑ  22ο:   Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους.             

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.   

 

ΘΕΜΑ  23ο:   Διαγραφή χρηματικών καταλόγων.             

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.

 

ΘΕΜΑ  24ο:   Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.             

                        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χαρίτος Χ.  

 

Most Popular

Σέρρες: 13 κρούσματα κορωνοϊού σε γηροκομείο

Κρούσματα κορωνοϊού ανιχνεύθηκαν στη δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων «Κωστοπούλειος Στέγη» στις Σέρρες. Σύμφωνα με το infonews24.gr, θετικοί στον κορωνοϊό βρέθηκαν έξι εργαζόμενοι και επτά φιλοξενούμενοι της...

Τέλος στο σίριαλ: Ο Βιεϊρίνια ξανά στον ΠΑΟΚ, τι πόσταρε ο Γιώργος Σαββίδης

Την οριστική επιστροφή του Αντελίνο Βιεϊρίνια στον ΠΑΟΚ προαναγγέλλει με story του στο instagram ο Γιώργος Σαββίδης. Εδώ και μέρες είναι γνωστό πως έγινε η...

ΠΑΟΚ – Ομόνοια: Οι πιθανές ενδεκάδες και το κανάλι μετάδοσης

Στη μάχη των ομίλων του Europa League ρίχνεται απόψε (22/10, 19.55) ο ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται την Ομόνοια στην Τούμπα για την 1η αγωνιστική...

Μεξικό:Γυναίκα 103 ετών με χρόνια νόσο μολύνθηκε με covid19 και έλαβε εξιτήριο

Μια Μεξικανή 103 ετών, η οποία πάσχει από μια χρόνια αναπνευστική νόσο, ιάθηκε μετά τη μόλυνσή της με κορονοϊό, όπως ανακοίνωσε το Μεξικανικό Ινστιτούτο...

Recent Comments